Widget Image
POPIS HLAVNÍVH AKTIVIT

Fungování Expertní znalostní platformy

Založení a fungování

 1. expertní platformy sestávající ze širokého spektra stakeholderů, jejímž smyslem je zajistit široký konsensus na vyvíjené Metodice, její funkčnost a udržitelnost,
 2. supervizní skupiny ustanovené z předních zahraničních odborníků, jejímž smyslem je zajistit, aby experti na danou problematiku dohlíželi, radili a pomáhali s odbornými záležitostmi v průběhu celého projektu.

Expertní platforma se bude scházet jednou za měsíc. Supervizní skupina se zúčastní setkání jednou za půl roku.


Příprava specialistů

Odborná příprava specialistů pro tvorbu Metodiky se skládá se z

 1. odborného vedení výzkumníků zajištěného vedoucím realizačního týmu ve spolupráci s vybranými členy expertní platformy a metodikem,
 2. odborného výcviku zahrnujícího absolvování vysoce kvalitních kurzů v zahraničí.

Tvorba a testování Metodiky

Připravuje odborné podklady pro expertní platformu a zahrnuje vytvoření a testování komplexní Metodiky pro evaluaci psychiatrických služeb. Obsahuje následující dílčí činnosti:

 1. tvorbu dotazníku na spotřebu služeb klientem,
 2. kalkulaci jednotkových nákladů,
 3. vytvoření matrixu dotazníků měřících efektivitu péče o lidi s duševním onemocněním,
 4. tvorbu dotazníku měřících recovery.

Evaluace

Cílem aktivity je

 1. naplánovat, mapovat, monitorovat a vyhodnocovat průběh realizace a efektivitu dopadu projektu,
 2. evaluace realizovaných aktivit.

Jednotlivé činnosti:

 • evaluace přínosu (včetně nákladové efektivity) vytvořených kapacit pro zlepšení kvality a výkonnosti jimi podpořených aktérů, nástrojů, řešení či dílčích projektů,
 • evaluace impaktu výstupů podpořených aktérů, nástrojů, řešení či dílčích projektů.

Indikátory pro hodnocení systému

Cost-efektivní intervence

Harmonogram