Widget Image
VIZE

Usilujeme o rozvoj systému psychiatrické péče založeného na evidenci, tedy o takové hospodaření s dostupnými lidskými, finančními a jinými zdroji, které přináší největší možný prospěch lidem s duševním onemocněním, jejich rodinám a společnosti jako celku.

 

CÍLOVÉ SKUPINY
 1. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 2. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 3. Orgány veřejné správy
 4. Veřejnost
CÍLE

Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní metodiku pro na evidecni založený rozvoj psychiatrické péče v ČR a prosadit její užívání v praxi. Hlavního cíle bude dosaženo skrze následujících 9 podcílů:

 1. Ustanovit expertní znalostní platformu skládající se ze širokého spektra stakeholderů, a tím zajistit funkčnost a udržitelnost navržené metodiky.
 2. Ustanovit supervizní skupinu složenou z předních zahraničních odborníků z LSE, kteří budou dohlížet, radit a pomáhat v průběhu celého projektu
 3. Revidovat a vylepšit NUDZem vytvořený a v současnosti pilotovaný dotazník na spotřebu služeb klientem
 4. Vypočítat jednotkové náklady pro služby čerpané klientem a umožnit tak přiřazení ekonomických nákladů k jednotkám spotřebované péče
 5. Revidovat a vylepšit NUDZem vytvořený a v současnosti pilotovaný matrix dotazníků měřících efektivitu péče o lidi s duševním onemocněním
 6. Vybrat a pilotovat nástroj měřící zotavení u lidí s duševním onemocněním a začlenit ho do matrixu dotazníků
 7. Vytvořit postupy pro používání měřících nástrojů, které budou součástí výsledné metodiky, tak abychom zajistili jednotné používání s vysokou inter-rater reliabilitou
 8. Vycvičit mladou generaci výzkumníků v ekonomických evaluacích v oblasti duševního zdraví a zajistit tak udržitelnost vytvořené metodiky.
 9. Vytvořit přehlednou monografii popisující základní principy evaluací psychiatrických služeb
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

 

 

KONTAKT

Vedoucí realizačního týmu:

PhDr. Petr Winkler

vedoucí výzkumného programu Sociální psychiatrie

Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany

petr.winkler@nudz.cz

 

Projektová manažerka:


Mgr. Petr Nečina

projektový manažer, VP2

Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany

petr.necina@nudz.cz